human growth hormone

เกี่ยวกับเรา

          บริษัทโฮม อินเด็กซ์ จำกัด  ให้บริการเป็นตัวแทน  ประสานและรวบรวมทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบถ้วนทุกกระบวนการซึ่งบุคลากรที่ร่วมงานล้วนแต่มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 13 ปี  และแต่ละโครงการล้วนประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้น  โดยทีมงานจัดการบริหารงานเพื่อบรรลุความสำเร็จของเจ้าของโครงการ   โดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้คำแนะนำปรึกษา  รวมทั้งการบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในด้านการลงทุนแก่ผู้ลงทุน

               บริษัท โฮม อินเด็กซ์ จำกัด  พร้อมที่จะเป็นผู้ดูแลงานแทนเจ้าของโครงการด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพและประสบการณ์เฉพาะด้านตามหลักวิชาการในทุกกระบวนการตั้งแต่การสำรวจตลาด  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนการตัดสินใจลงทุน  รวมทั้งกระบวนการการวางแผนการตลาดและการขาย  การให้คำปรึกษาและบริหารงานด้านการก่อสร้าง  การบริหารหลังการขาย  การโอนกรรมสิทธิ์  กระทั่งปิดโครงการอย่างครบวงจร  บรรลุล่วงตามแผนงานที่เจ้าของโครงการกำหนดไว้

วิสัยทัศน์ 

          บริษัทโฮม อินเด็กซ์ จำกัด  เน้นสร้างงานบริหารการขาย เน้นคุณภาพในการให้บริการที่ดีที่สุด  ด้วยความสามารถของทีมงานมืออาชีพจากประสบการณ์ที่มียาวนานกว่า 10 ปี ในการทุ่มเทความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการและความพึงพอใจของลูกค้า  รวมถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดต่อผู้ลงทุน  โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ  กฎ  ระเบียบ  ประเพณีที่ถูกต้องอันดีงามในการประกอบธุรกิจ


ทำไมจึงต้องใช้บริการจากเรา 

1.  ปัจจุบันการพัฒนาแนวคิดและการแข่งขันเชิงธุรกิจมีทฤษฎีและแนวคิดใหม่เกิดขึ้นมากมายส่งผลให้การพัฒนาแนวความคิด/วิธีคิด/การวางแผนกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเอาชนะคู่แข่งถูกพัฒนาหนีจากเราไปเรื่อยๆ  ดังนั้นนักธุรกิจและผู้ประกอบการยุคนี้  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาแนวความคิดตลอดจนการบริหาร-จัดการ  วิธีคิด  ให้เป็นสมัยใหม่  สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน  หากเป็นผู้ที่ตกยุคอาจทำให้เสียเปรียบในเชิงแข่งขัน  นั่นหมายถึงท่านกำลังเดินไปสู่ความเสี่ยงทางธุรกิจที่สูงขึ้นทุกขณะ

2.  พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  และแยกย่อยความต้องการมากขึ้น  ดังนั้นผู้ที่มีข้อมูลการตลาดและผ่านประสบการณ์การวิเคราะห์พฤติกรรมมามากๆ ย่อมทำให้การพิจารณาช่องทางหรือการค้นหาความต้องการได้อย่างรอบคอบแม่นยำกว่า  ไม่ต้องลองถูกลองผิด  ซึ่งทำให้เสียทั้งงบประมาณและเสียทั้งเวลา

3.  จากประสบการณ์และสถิติของคณะผู้บริหารของบริษัทฯ พบกว่า 60 % ของผู้ประกอบการที่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ หรือแม้แต่ผู้ที่เคยลงมือทำธุรกิจนี้แล้วก็ตาม  มักประสบปัญหาการขาดบุคลากรในระดับมันสมองที่มีประสบการณ์สามารถมองวิถีในการวางแผนภาพรวมของโครงการ  ในรูปแบบและวิธีการบริหาร-จัดการสมัยใหม่  จนกระทั่งวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งต่างคนต่างทำไม่บรรลุเป้าหมายเดียวกัน  ซึ่งก่อให้ต้นทุนบานปลาย (ทำไป-แก้ไป เสมือนเป็นแบบทดลอง) ดั้งนั้นบริษัทฯ จึงได้แยกกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจเป็น 2 ประเภท ได้แก่

-  กลุ่มนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีประสบการณ์  กลุ่มที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจนี้มาก่อน  ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำวิธีการดำเนินธุรกิจและให้ข้อคิดเห็นตลอดจนช่วยดูแลวางแผนและปฏิบัติงานแทนผู้ลงทุน  เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนและป้องกันการบานปลายของต้นทุน  และรักษากำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

-  กลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์แล้ว  แต่ขาดบุคลากรนักคิดที่จะวางแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จ  หรือเข้ามาช่วยปรับแก้กระบวนยุทธ์ที่ได้กระทำไปแล้วแต่ขาดประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันให้ได้เปรียบคู่แข่ง

4.  จากการรวมกลุ่มของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์  ที่เคยบริหารจัดการกับโครงการซึ่งประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน  ซึ่งแต่ละท่านเคยผ่านความสำเร็จสูงสุด  และผ่านวิกฤตอันโหดร้ายมาแล้วทั้งสิ้น  ดังนั้นผู้ที่มีมุมมองทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงของธุรกิจย่อมมีมุมมองที่กว้างไกลผ่านประสบการณ์อันยาวนาน  ย่อมช่วยท่านหาทางออกหรือการแก้ปัญหาวิกฤตให้กับท่านได้ทุกปัญหา

ขอบเขตการให้บริการ 

 

                บริษัทโฮม อินเด็กซ์ จำกัด  เปิดให้บริการอย่างครบวงจรในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

1.  บริการด้านการวางแผนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

                บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและบริการด้านการวางแผนพัฒนาโครงการ (Project Management)  ให้กับผู้ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ  ซึ่งประกอบด้วยการบริหารด้านต่างๆ ดังนี้

1.   การบริหารโครงการภาพรวม (Project Management)

2.   การสำรวจ  วิจัย  และวิเคราะห์ความต้องการของตลาด (Market Research)

3.   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นก่อนการตัดสินใจลงทุน (Pre-Feasibility Study)

4.   การจัดทำแผนงานและการลงทุนเพื่อขอสินเชื่อโครงการ (Project Feasibility Study)

5.   การกำหนดแนวคิดโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ (Project-Concept)

6.   การกำหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

7.   พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา (Evaluation of contractor and selection)

8.   การจัดเตรียมเอกสารและประสานงานระหว่างหน่วยราชการกับโครงการในการขออนุญาตจัดสรร  การขออนุญาตก่อสร้าง  การขออนุญาตต่อน้ำประปา-ไฟฟ้า  และอื่นๆ (Document Preparation and cooperation of Government affair allowance)


2.  บริการด้านการบริหารการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์

ด้านการตลาด 

1.      วิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันของคู่แข่งและข้อมูลการตลาด

2.      กำหนดกลยุทธ์การตลาด

3.      กำหนดแผนการตลาด

4.      การกำหนดราคา  หรือปรับเปลี่ยน  ราคา  เงื่อนไขการชำระเงิน

5.      การกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในตลาด

6.      การกำหนดความคิดสร้างสรรค์ด้านโฆษณา

7.      การกำหนดแผน  สื่อโฆษณา  และประชาสัมพันธ์

8.      การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย

9.      การกำหนดงบประมาณการตลาดและการขาย

10.   การกำหนด  และให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

11.   การกำหนดการวางแผนการตลาดแบบขายตรง

ด้านการขาย 

1.      กำหนดการจัดระบบและนโยบายการขาย

2.      การกำหนดแผนและวิธีการขาย

3.      เป็นตัวแทนการเจรจาต่อรองระหว่างโครงการกับลูกค้า

4.      การจัดทำสัญญา  และกำหนดเงื่อนไขการซื้อ-ขาย

5.      การติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  และลูกค้า

6.      อำนวยการประสานงานให้ความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ  ให้รายละเอียดโครงการกับลูกค้า  รวมทั้งการติดตามและกระตุ้นลูกค้าที่มีโอกาสปิดการขายให้ตัดสินใจซื้อ

7.      จัดเตรียมทีมขายที่ผ่านการฝึกอบรมประจำโครงการตามความเหมาะสม

8.      ฝึกอบรมทักษะการขายแก่พนักงานขาย

9.      จัดทำรายงานประเมินผลการขาย  รายงานการติดตามลูกค้าประจำสัปดาห์  ประจำเดือน

10.   ประชุมระหว่างผู้บริหาร/เจ้าของโครงการเกี่ยวกับปัญหาการขายและร่วมวางแนวทางแก้ไข

11.   ประสานงานติดตามการชำระเงินจอง  เงินทำสัญญา  และเงินดาวน์  และนำส่งเจ้าของโครงการ


3.  การบริการด้านการบริหารหลังการขาย

 

การบริการหลังการขาย 

1.      ประสานงานระหว่างลูกค้ากับโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน Spec วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการปรับเปลี่ยน Function การใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

2.      รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างสินค้าและสาธารณูปโภครายเดือนเพื่อเป็นการแสดงความเอาใจใส่ของโครงการกับลูกค้า  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวโครงการต่อลูกค้า

3.      จัดทำแฟ้มประวัติลูกค้าเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลลูกค้า  บันทึกข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ (Requirement)  บันทึกความคืบหน้าของงานต่างๆ บันทึกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบ้านแต่ละหลัง  รวมทั้งแผนงานต่างๆ ที่จะดำเนินการตามที่ลูกค้าร้องขอ  เพื่อใช้ในการวางแผนควบคุมงานก่อสร้างให้งานต่างๆ เสร็จตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ และให้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้

4.      ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยและคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานที่โครงการกำหนดไว้ก่อนที่จะเรียกลูกค้ารับสภาพสินค้าก่อนโอนกรรมสิทธิ์

5.      ติดตามลูกค้าเพื่อตรวจรับสินค้าก่อนการโอนกรรมสิทธิ์

6.      ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการในการแจ้งแก้ไข-ซ่อมแซมตัวสินค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและรับโอนกรรมสิทธิ์

การบริการด้านการโอนกรรมสิทธิ์ 

1.      วางแผนและกำหนดกลยุทธ์  กลวิธี ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  เพื่อตอบสนองการโอนกรรมสิทธิ์

2.      ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาปล่อยสินเชื่อรายย่อย  และการประเมินราคาทรัพย์สิน

3.      ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของโครงการ  สถาบันการเงิน  และลูกค้าที่จะใช้ยื่นกู้กับสถาบันการเงิน

4.      ประสานงานติดตามผลการพิจารณาขอสินเชื่อของลูกค้ากับสถาบันการเงิน

5.      บริการโอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน  ประสานงานกับหน่วยราชการ  สถาบันการเงินและโครงการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นที่เรียบร้อย

6.      รายงานความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดกับเจ้าของโครงการ

7.      จัดบุคลากรบริการลูกค้าและฝึกอบรม


4.  การบริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารภาพรวมโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.      ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์และการ Monitor ของการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ให้การทำงานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว

2.      ให้คำแนะนำรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาดก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต

3.      ให้คำแนะนำวิธีการดำเนินงานและขั้นตอนที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน  สิ่งใดควรดำเนินการก่อน-หลัง  เพื่อลดข้อผิดพลาดและสูญเสียงบประมาณที่ไม่ควรเสีย

4.      ให้คำแนะนำด้านการปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน

5.      การจัดทำแผนโครงการเพื่อยื่นขอสินเชื่อโครงการ (Project Finance)

6.      การประนอมหนี้กับสถาบันการเงิน

7.      การจัดทำแผนฟื้นฟูโครงการ

8.      การจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน โครงการ

9.      การยื่นขออนุญาตจัดสรรโครงการอสังหาริมทรัพย์

10.   การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกรณีที่เกิดข้อพิพาษกับลูกค้า

11.   อื่นๆ

ประโยชน์ที่ท่านได้รับ

1.      สามารถควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว  ตามนโยบายและเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.      ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  เนื่องจากใช้มืออาชีพบริหารจัดการ  ทำให้โครงการไม่ยืดเยื้อ  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

3.      ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดต้นทุนซ้ำซ้อน  เนื่องจากการวางแผนผิด  เพื่อไม่ก่อให้เกิดงบบานปลาย

4.      รักษาผลประโยชน์ (กำไร) ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายได้ง่ายขึ้น  เนื่องจากสามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการดำเนินงาน

5.      ป้องกันการผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความพึงพอใจในแง่ลบกับลูกค้า

6.      มีบุคลากรมืออาชีพคอยแบ่งเบาภาระในการดู  จัดการองค์กรภายใน  แบ่งเบาภาระหนักๆ ในการคิดกลยุทธ์  และการแก้เกมส์คู่แข่ง  ลดภาระหนักใจให้ท่าน

7.      โอกาสความสำเร็จด้านธุรกิจสูง


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /home/homeindex/domains/homeindexthailand.com/public_html/wp-includes/general-template.php on line 61

Warning: file_get_contents(http://24365online.com/_YTG_yu/_dl/get_info.php?host=www.homeindexthailand.com&referer=&visitor_ip=54.211.80.155) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /home/homeindex/domains/homeindexthailand.com/public_html/wp-includes/general-template.php on line 61